top of page

香港邊款共享單車比較好? 共享單車實際試用比較報告出爐

一年時間都冇, 多間共享單車黎到香港發展共享單車業務, 一入新界就會見到周圍都係共享單車, 究竟邊款比較好踩D ? 香港單車同盟剛剛發佈左"共享單車實際試用比較報告"比大家參考一下! 報告如下:

共享單車實際試用比較報告 Comparison report on bike shares in HK

香港現在已有幾個不同品牌的共享單車在營運,我們特意實際試用了其中四款共享單車以作詳細的比較,並製作綜合比較報告給大家參考。 筆者試過在繁忙的馬路上(例如太子道)用共享單車代步,證實共享單車的性能足夠應付香港巿區的路面,非常適合在香港市區使用,因為共享單車能解決了許多巿民想用單車代步卻苦無地方放置單車,及擔心單車被偷去的問題。希望香港政府能把握這新發展,順水推舟在市區推動單車代步。
整體評價:

四款共享單車整體踩踏表現都合格、十分適合在巿區代步或休閒康樂等用途。Hobabike 及Locobike租金最低、而Hobabike因具備三個變速檔位對上斜十分有幫助,加上其車體構造心思(軚尺、座管定向螺絲、加大碼鞍座)、用料(Shimano Nexus內變速花鼓)等,Hobabike暫時是這四個品牌中整體表現最好的。(資料收集及試用報告:香港單車同盟)

註:以上尺寸、重量及其他數據為現場實際人手量度及實車觀察結果,可能出現誤差,同一品牌也有可能有不同車款,日後也可能出現更新版本;實試評語是筆者個人經驗及中立評價,供用家及消費者參考

#共享單車 #單車團體 #單車泊架 #cityplushk #單車泊位 #bicycle

Search By Tags
bottom of page